Opvang voor onze kinderen

Inschrijven van leerlingen
30-06-2021

Inschrijven van leerlingen

Welkom op onze school
30-06-2021

Welkom op onze school

Situering
30-06-2021

Situering

Kernwaarden

Een verantwoord opvoedingsproject moet zich op de maximale ontplooiing van het kind richten. Bij elk doel is de hele persoon betrokken: het hoofd, het hart, de handen. In de praktijk houden we rekening met de ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leerplannen opgesteld door het departement Onderwijs en het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs.

Onze school wil de leefwereld van de kinderen gebruiken als uitgangspunt om het welbevinden te verhogen en de betrokkenheid te stimuleren.

Het schoolteam hecht belang aan een beleefde en respectvolle omgang met leeftijdsgenoten, leerkrachten, ouders en allen die we ontmoeten in en rond onze school. Wij verwachten dit gedrag ook van onze kinderen bij buitenschoolse activiteiten. In ons schoolleven hebben we aandacht voor waarden en naastenliefde: respect, verantwoordelijkheid, solidariteit, vreugde, dankbaarheid, verwondering, zorg, vertrouwen, vergeving, hoop en troost.
We laten kinderen groeien naar zelfstandigheid. Het kind moet met nieuwe kennis en vaardigheden in staat zijn problemen op te lossen.

Onze school is een plaats waar het kind basiskennis opdoet, leert studeren en een positieve werkhouding ontwikkelt. Hierbij geven we elk kind maximale ontplooiingskansen. In onze school krijgen alle kinderen kans tot een harmonische ontwikkeling van hun muzische mogelijkheden. Door middel van beweging, muziek, taal, drama en beeld leren ze hun lichaam en gevoelens beheersen en beleven.

We laten… natuur,… tijd,… ruimte,… techniek,… medemens,… levensonderhoud en… samenleving om ons heen ontdekken. De school vindt het belangrijk dat iedereen met een computer kan omgaan.

Via godsdienstonderricht willen we christelijke waarden en omgangsvormen laten beleven in onze multiculturele samenleving.

In onze school streven we naar een ruime basis op sportief vlak. We zoeken een harmonische wisselwerking tussen het bewegen en het zich “goed” voelen. Dit om vooruitgang te boeken in lichamelijke vormgeving en fair-play.

De grote verantwoordelijkheid van onze school wortelt hierin, dat ze de jonge mens bereikt in de meest gevoelige periode van zijn leven en op de wakkerste uren van de dag.


 

Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een kennismakingsnamiddag en een infomoment in de klas van uw kind. U kan er kennismaken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. We informeren u op geregelde tijden over de evolutie van uw kind: via oudercontacten en rapporten (lager onderwijs).

Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind of de directie. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact en dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen over uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan u lezen in onze infobrochure. Voor info over de schooltoelage kan u steeds op het secretariaat terecht en we verwijzen tevens naar www.groeipakket.be. Wij moeten alle problematische afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Afwezigheden kunnen telefonisch gemeld worden op het secretariaat. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij hopen dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.


 

Schoolreglement & Info

Schoolligging

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Onderwijs Vlaanderen

Scholengemeenschap De Speling

Vrij CLB

Regels bij aanmelden

Inschrijvingen voor het schooljaar 2024 – 2025

 

De Vlaamse Overheid verplicht een digitaal aanmeldsysteem voor scholen die een maximum aantal leerlingen bepalen. Alle scholen in Genk hebben voor hetzelfde systeem gekozen. Zo blijven we kwaliteitsvol onderwijs bieden. Je zal je kind eerst aanmelden en nadien inschrijven!

 

Wanneer kan ik inschrijven voor het schooljaar 2024-2025?

Broers en zussen van kinderen op onze school of kinderen van personeel:

Digitaal aanmelden is niet nodig. Kom je kind inschrijven van 15 januari 2024 tot en met 2 februari 2024. 

Je kind is geboren in 2022 en mag volgend schooljaar voor het eerst naar school of je kind is al in een school ingeschreven maar je wenst vanaf volgend schooljaar een andere school voor je kind


Stap 1:  Aanmelden tussen 27 februari en 19 maart 2024 via www.naarschoolingenk.be

Stap 2:  Vul de gevraagde gegevens aan en duid je schoolkeuze aan.

Stap 3:  Je ontvangt ten laatste op 19 april een ticket om in te schrijven.

 

Stap 4:  Maak tussen 22 april en 13 mei een afspraak met de school. 

Breng je ticket/email mee. Dit heb je nodig om in te schrijven.


Meld je niet aan?

Dan kan je vanaf 23 mei 2024 vrij inschrijven.
Let op! Indien alle plaatsen bezet zijn, kan je niet meer inschrijven.

 

Kom kennismaken!

Voor een bezoek aan onze school en een kennismakingsgesprek kan je ons steeds contacteren. We maken graag tijd vrij voor een gesprek en een rondleiding. Welkom!

 

Voor vragen over inschrijvingsrecht in het algemeen kan je contact opnemen met: