Eigen Opvoedings Project

Een verantwoord opvoedingsproject moet zich op de maximale ontplooiing van het kind richten. Bij elk doel is de hele persoon betrokken: het hoofd, het hart, de handen. In de praktijk houden we rekening met de ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leerplannen opgesteld door het departement Onderwijs en het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs.

Onze school wil de leefwereld van de kinderen gebruiken als uitgangspunt om het welbevinden te verhogen en de betrokkenheid te stimuleren.

Het schoolteam hecht belang aan een beleefde en respectvolle omgang met leeftijdsgenoten, leerkrachten, ouders en allen die we ontmoeten in en rond onze school. Wij verwachten dit gedrag ook van onze kinderen bij buitenschoolse activiteiten. In ons schoolleven hebben we aandacht voor waarden en naastenliefde: respect, verantwoordelijkheid, solidariteit, vreugde, dankbaarheid, verwondering, zorg, vertrouwen, vergeving, hoop en troost.
We laten kinderen groeien naar zelfstandigheid. Het kind moet met nieuwe kennis en vaardigheden in staat zijn problemen op te lossen.

Onze school is een plaats waar het kind basiskennis opdoet, leert studeren en een positieve werkhouding ontwikkelt. Hierbij geven we elk kind maximale ontplooiingskansen.

In onze school krijgen alle kinderen kans tot een harmonische ontwikkeling van hun muzische mogelijkheden. Door middel van beweging, muziek, taal, drama en beeld leren ze hun lichaam en gevoelens beheersen en beleven.

We laten … natuur, … tijd, … ruimte, … techniek, … medemens, … levensonderhoud en … samenleving om ons heen ontdekken.
De school vindt het belangrijk dat iedereen met een computer kan omgaan.

Via godsdienstonderricht willen we christelijke waarden en omgangsvormen laten beleven in onze multiculturele samenleving.

In onze school streven we naar een ruime basis op sportief vlak. We zoeken een harmonische wisselwerking tussen het bewegen en het zich “goed” voelen. Dit om vooruitgang te boeken in lichamelijke vormgeving en fair-play.

De grote verantwoordelijkheid van onze school wortelt hierin, dat ze de jonge mens bereikt in de meest gevoelige periode van zijn leven en op de wakkerste uren van de dag.